YRITYS REFERENSSIT YHTEYSTIEDOT ENGLISH
kuva1

Jalostusketjujen optimointi

Puun jalostusketjujen optimointi edellyttää prosessien mallintamista ja simulaattoreita, joilla voidaan virtuaalisesti tarkastella puun kulkua metsästä loppukäyttöön ja muuntumista puuraaka-aineesta tuotteiksi sekä ennustaa toiminnan määrällinen, laadullinen ja taloudellinen tulos, mikäli liiketoiminnan parametreja muutetaan. Merkittävä osa tutkimuksesta kohdistetaan sellaisten ohjelmistotuotteiden kehittämiseen, joita käytetään puun hankinnan, tuotannon ja myyntien suunnittelussa ja ohjauksessa ts. päätöksenteon tukijärjestelmissä sekä prosessien reaaliaikaisessa ohjuksessa. Uudet ohjelmistotuotteet kaupallistetaan.

Sahauksen optimointimallit ja ohjelmistot

Sahauksen optimointimallit ja ohjelmistot Sahauksen suunnitteluohjelmistoilla tarkastellaan suunnittelukautta, jonka pituus voi olla kaksi viikkoa (lyhyen tähtäyksen suunnittelu), kuukausi tai kaksi (keskipitkän tähtäyksen suunnittelu), vuosi tai kaksi (pitkän tähtäyksen suunnittelu). Optimointimalleissa kuvataan puun hankinta (kuinka paljon tukkeja on käytettävissä), sahatavaran tuotanto (tukkien luokittelu, mahdolliset sahausasetteet jne.) sekä myynnit (kuinka paljon erilaisia sahatavarakokoja ja laatuja on myyty). Mallilla haetaan tyypillisesti sellainen toimintatapa, jossa saadaan kokonaisuuden kannalta paras mahdollinen taloudellinen tulos ts. myyntitulot miinus tuotannon ja puuraaka-aineen hankinnan kustannukset. Mallin tuloksen saadaan ennuste sahauksen nettotuloksesta, kuinka paljon erilaisia tukkeja tarvitaan ja millaisilla sahausasetteilla sahaus suoritetaan.

TimberVision Oy, Iso Roobertinkatu 38 E 62, FI-00120 Helsinki, Finland, info@timbervision.fi